ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2022 “คนโกหก”

เยเรมีย์ 23:16-17, 21-24ข – พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า “อย่าฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยให้ท่านฟังกระทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ เขากล่าวถึงนิมิตแห่งใจของเขาเอง มิใช่จากพระโอษฐ์ของพระเจ้า เขาพูดกับคนที่ดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าเสมอว่า ‘ท่านจะสุขสบาย’ และแก่ทุกคนที่ดื้อตามใจของตนเอง เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘จะไม่มีเหตุร้ายมาเหนือเจ้า’” … “เรามิได้ใช้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้น แต่เขาทั้งหลายยังวิ่งไป เราไม่ได้พูดกับเขาทั้งหลาย แต่เขาทั้งหลายยังเผยพระวจนะ แต่ถ้าเขาทั้งหลายได้ยืนอยู่ในการประชุมของเราแล้วเขาคงจะได้ป่าวร้องถ้อยคำของเราต่อประชากรของเรา และเขาทั้งหลายคงจะได้ให้ประชาชนหันกลับจากทางชั่วของเขาแล้ว และหันกลับจากความชั่วช้าในการกระทำของเขา “พระเจ้าตรัสว่า เราเป็นพระเจ้าใกล้แค่คืบ มิใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยดอกหรือ พระเจ้าตรัสว่า คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ในที่ลับเพื่อเราจะมิได้เห็นเขาได้หรือ” ข้าพเจ้าแปลกใจกับคนเหล่านั้นที่พูดโกหกในพระนามพระเจ้า เขาคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ยินหรืออย่างไร…

Continue reading

วันที่ 14 ส.ค. 65

รายการวิทยุ – เพราะคุณคือที่รัก รายการวิทยุ – เพื่อคุณกำลังใจ รายการวิทยุ – คลายกังวล

Continue reading

วันที่ 13 ส.ค. 65

รายการวิทยุ – เพราะคุณคือที่รัก รายการวิทยุ – เพื่อคุณกำลังใจ รายการวิทยุ – คลายกังวล

Continue reading

วันที่ 12 ส.ค.65

รายการวิทยุ – เพราะคุณคือที่รัก รายการวิทยุ – เพื่อคุณกำลังใจ รายการวิทยุ – คลายกังวล

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2022 “ความซื่อสัตย์”

สดุดี 119:84-88 – ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องทนอยู่นานเท่าไร พระองค์จะทรงกระทำการพิพากษาบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์เมื่อไร คนโอหังได้ขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระธรรมของพระองค์  พระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นแน่นอน เขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย เขาเกือบจะทำให้ข้าพระองค์ดับชีพไปจากแผ่นดินโลกแล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งข้อบังคับของพระองค์ ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้ด้วยความรัก มั่นคงของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทแห่ง พระโอษฐ์ของพระองค์ ในชีวิตของผู้เขียนสดุดีก็เหมือนกับชีวิตของเราที่ความวางใจในพระเจ้าของเราปลุกเร้าการโต้ตอบต่อสิ่งที่มาจากโลก เราอธิษฐานให้ความซื่อสัตย์ต่อพระคำและพระประสงค์ของพระเจ้านำเกียรติและสง่าราศีสู่พระเจ้าของเราและนำผู้คนให้นมัสการพระองค์ แต่ชีวิตที่ซื่อสัตย์อย่างนั้นบางครั้งทำให้คนอื่นๆ เย้ยหยันและข่มเหงเรา นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีประสบ ท่านวางใจในพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วได้รับการข่มเหง แต่แม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับความตายท่านก็ยังไม่ละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า ผู้เขียนสดุดีพูดถึงประสบการณ์ของความซื่อสัตย์ของตนเอง แต่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก็ทำให้เราหันความสนใจไปที่พระเยซูซึ่งพระองค์ตรัสว่า “ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลาย ก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อน” (ยอห์น 15:18) พระเยซูทรงซื่อสัตย์ต่อพระคำและพระประสงค์ของพระบิดาของพระองค์…

Continue reading