“มาอธิษฐานขอพระเจ้านำเราให้มีใจเดียวต่อพระธรรมของพระองค์กันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า ข้าพระองค์เกลียดชังคนสองใจ แต่ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์ สดุดี 119:113 ในนี้ใครให้เรามาอธิษฐานขอพระเจ้านำเราให้มีใจเดียวต่อพระธรรมของพระองค์กันเถิด ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงรักข้าพระองค์ด้วยหมดพระทัยของพระองค์ พระองค์ไม่เคยทรงเปลี่ยนแปลงไปในรักมั่นคงของพระองค์ซึ่งดำรงเป็นนิตย์ พระองค์เจ้าข้า ในโลกนี้มีสิ่งมากมายที่พยายามนำใจของข้าพระองค์ให้มีความโลเลไม่แน่นอน เป็นคนรักสิ่งหนึ่งแต่ก็เสียดายอีกสิ่งหนึ่ง ไม่รู้จะเลือกอย่างใด แบบใดดี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ โดยเฉพาะเรื่องของความรักที่มีในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์อย่างที่สุด ไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนและเทียบเทียมได้ พระองค์ทรงปรารถนาให้ข้าพระองค์ตอบสนองต่อความรักของพระองค์ ด้วยการรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตสุดชีวิตและสิ้นสุดกำลัง พระองค์ทรงสั่งว่า “อย่ามีพระอื่นต่อหน้าเราเลย” คือ อย่าให้ข้าพระองค์เป็นคนสองใจแต่จงมีใจเดียวต่อพระองค์ ข้าพระองค์เกลียดคนสองใจเช่นใด พระองค์ก็ไม่ทรงปรารถนาให้ข้าพระองค์เป็นเช่นนั้นต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำจิตใจของข้าพระองค์ให้มั่นคงและมีใจเดียวต่อพระองค์ด้วยเถิด ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐานขอความปลอดภัยจากพระเจ้ากันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอย และถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นคนที่เชื่อมั่น จึงทำให้ชีวิตปลอดภัย ฮีบรู 10 : 38-39 วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐานขอความปลอดภัยจากพระเจ้ากันเถิด ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงประทานความปลอดภัยไปดีมาดีแก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระนามของพระองค์ ยึดมั่นในพระสัญญานิรันดร์ของพระองค์ และเชื่อมั่นในการทรงปกป้องดูแลที่มาจากพระองค์ ในวันเวลานี้ข้าพระองค์ขอเชื่อมั่นและวางใจในพระองค์สำหรับการทรงนำของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ตลอดทั้งวันนี้ ไม่ว่าสิ่งที่ตาของข้าพระองค์มองเห็นนั้นจะเป็นเช่นใดแต่ข้าพระองค์ขอวางใจในพระองค์ แม้ความคิดภายในใจของข้าพระองค์จะมีหลากหลายคำตอบ แต่ข้าพระองค์ขอมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ แม้เสียงของสิ่งรอบข้างจะบอกกระทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่ข้าพระองค์ขอฟังเสียงของพระองค์และขอกระทำตามการทรงนำของพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์แต่พระองค์เดียว ข้าพระองค์จึงกราบทูลต่อพระองค์ขอมอบชีวิตไว้ในความปลอดภัยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“ให้เรามาอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราทั้งหลายดังนี้ เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา สดุดี 91:14-15 วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ากันเถิด ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงประทานแก่ประชากรของพระองค์นั้นทรงพระคุณยิ่งนัก แม้ในเวลาแห่งความทุกข์ลำบากที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังประสบอยู่ในเวลานี้จะมากมายก็ตาม แต่พระสัญญาของพระองค์ยังเป็นความหวังและสันติสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอ เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงช่วยและทรงปกป้องทุกคนที่ผูกพันในรักของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์จะทรงตอบทรงอยู่ใกล้ชิดทุกคนสำหรับผู้ที่ร้องทูลพระองค์ในยามลำบาก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาอันล้ำเลิศของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“ให้เรามาอธิษฐานขอความรักมั่นคงของพระเจ้านำทางชีวิตเราตลอดวันคืนกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราทั้งหลายดังนี้ แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ สดุดี 23:6 วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐานขอความรักมั่นคงของพระเจ้านำทางชีวิตเราตลอดวันคืนกันเถิด ข้าแต่พระเจ้า ในทุกวันนี้มีการนำเสนอหนทางต่างๆ มากมายเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จและชีวิตที่ดี แต่โดยส่วนมากแล้วเป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อทำให้ชีวิตฝ่ายร่างกายมีความสะดวกสบาย ร่ำรวยเงินทอง ที่ผู้คนมองว่าเป็นความสุขของชีวิต โดยมองข้ามความสุขแท้ภายในชีวิตที่เกิดมาจากความดี ความรัก และเกิดมาจากคุณธรรมที่ดีงาม ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพระองค์ได้รับความสุขแท้และความสำเร็จในแบบของพระองค์ด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ในการดีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ให้อยู่ในความรักแท้ที่มาจากพระองค์ ขอพระองค์ทรงนำชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ และขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับสันติสุขจากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ได้เข้าเฝ้านมัสการพระองค์เสมอไป กราบทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐาน โห่ร้องร่วมฉลองชัยชนะของพระคริสต์ผู้พิชิตความตายกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายดังนี้ว่า กำลังพูดกันว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและได้ปรากฏแก่ซีโมน” ลูกา 24:34 วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐาน โห่ร้องร่วมฉลองชัยชนะของพระคริสต์ผู้พิชิตความตายกันเถิด ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงชัยชนะเหนือสิ่งทั้งปวง แม้กระทั่งความตาย สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงชุบพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ และพระองค์ทรงประทานพระสัญญาแก่ข้าพระองค์แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์โดยยอมรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงเข้ามาในโลกนี้เพื่อไถ่ความผิดบาปของเราทั้งหลาย ผู้นั้นก็จะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ในทุกๆ สิ่งรวมถึงการเป็นขึ้นมาจากความตาย โดยมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์ในเมืองบรมสุขเกษม อันเป็นชัยชนะเหนือชัยชนะใดๆ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อสรรเสริญยกย่องพระนามพระองค์ และเข้ามาร่วมโห่ร้องเฉลิมฉลองยินดีในชัยชนะอันยิ่งใหญ่สูงสุดของพระองค์ อันเป็นชัยชนะที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ด้วย สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading