“มาอธิษฐานขอความรักและพระเมตตาคุณของพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า พระเจ้าทรงพระเมตตากรุณา ทรงกริ้วช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดม สดุดี 145:8 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและเต็มล้นด้วยพระคุณความรัก ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด ที่ทุกๆ วันข้าพระองค์ยังมีความผิดพลาด บกพร่อง และไม่สมบูรณ์ในการดำเนินชีวิต แม้ข้าพระองค์จะพยายามที่จะเดินไปในทางของพระองค์ แต่ด้วยความอ่อนแอในบางครั้งทำให้ข้าพระองค์หลงทางไป และกระทำการผิดพลาดไปจากพระประสงค์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จึงเข้ามาเพื่อสารภาพขอการอภัยและขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานกำลังใหม่แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตในทางพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์กราบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าประทานจิตใจที่มั่นคงแก่เราด้วยกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ เพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน 1 เปโตร 5:9 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ในแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในบางเรื่องราวและในบางครั้งก็ต้องเผชิญกับปัญหาและความขัดแย้ง จนทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงกัน ข้าแต่พระเจ้า สำหรับพระองค์ผู้ทรงสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์มิได้ทรงพอพระทัยที่จะให้มนุษย์ต่อสู้กัน พระองค์ทรงปรารถนาให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข แต่ด้วยใจปรารถนาของมนุษย์ทำให้เกิดการไม่เชื่อฟังพระเจ้า นำไปสู่ความผิดและความบาป จึงเกิดใจที่ริษยา ใจอิจฉา ใจอาฆาตมาดร้าย และใจที่มุ่งร้ายต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการล่อลวงของมารซาตานผู้เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า ดังนั้น พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้จึงบอกกับผู้เชื่อในพระองค์ว่า จงต่อสู้กับศัตรูเหล่านี้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารซานตาน ด้วยใจที่มั่นคงในความเชื่อ มั่นคงในฤทธิ์อำนาจ และพระคุณของพระองค์ ถึงแม้การต่อสู้จะยากลำบากแค่ไหนก็ตาม ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนให้ข้าพระองค์ต่อสู้โดยพระนามของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์ได้ทราบแล้วและจะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายโดยพระนามพระองค์…

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราให้มีชัยชนะเหนือความโกรธด้วยกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ เอเฟซัส 4:26 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงกริ้วช้าแต่อุดมไปด้วยพระคุณความรัก ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นมนุษย์บาปและมักจะมีความโกรธและมีความไม่พึงพอใจเมื่อมีบางอย่างมากระทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด ได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต อันเป็นเหตุนำไปสู่การลงมือกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามตามพระทัยพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเมตตาประทานจิตใจถ่อม จิตใจแห่งความเมตตากรุณาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์สามารถมองข้าม สามารถให้อภัย รู้จักการข่มใจตัวเอง และการเอาชนะความโกรธที่เกิดขึ้นได้ด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะไม่สนองความโกรธด้วยกระกระทำที่ไม่ไม่ถูกต้อง แต่สามารถระงับความโกรธได้ด้วยความเมตตากรุณาที่มาจากพระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราให้สามารถดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติได้อย่างถูกต้องกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า เราทั้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูก 1 ทิโมธี 1:8 ข้าแต่พระเจ้า ธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูก เพราะธรรมบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์เป็นกฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ เป็นคำสั่ง ก็เพื่อความปลอดภัย เพื่อความสุขความเจริญแก่ชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์เจ้าข้า โดยกำลังและความสามารถของข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์ล้มเหลวไม่สามารถดำเนินและใช้ธรรมบัญญัติได้อย่างถูกต้องทั้งหมด แม้ข้าพระองค์จะทราบว่าหากปฏิบัติได้นั้นดี ข้าแต่พระเจ้า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงช่วยได้ ข้าพระองค์จึงเข้ามาขอการทรงนำ ทรงสอน และทรงช่วยให้ข้าพระองค์สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์ได้ด้วยเถิด เพื่อชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นที่ถวายเกียรติและเป็นที่พอพระทัยพระองค์ต่อไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอให้ชีวิตเราได้อยู่ในร่มพระคุณพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า… โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเรา {หรือ ให้เรา} ชื่นชมยินดีในความไว้วางใจ ว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า โรม 5:2 ข้าแต่พระเจ้า ในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่ปลอดภัยที่สุด และไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นภัยได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากมนุษย์ด้วยกัน จากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษ จากโรคภัยนานาชนิด จากภัยสงคราม และปลอดภัยจากผีมารซาตาน พระองค์เจ้าข้า มีพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำและประทานความปลอดภัยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด ทรงเป็นป้อมปราการและเป็นกำบังที่เข้มแข็งปลอดภัยที่สุด ในเวลานี้ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำชีวิตของข้าพระองค์ให้เข้าไปอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ตามความเชื่อและไว้วางใจที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ด้วยเถิด ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading