มาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้หลีกพ้นจากการทำรูปเคารพกันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายดังนี้ว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า และชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้าย และเราทั้งหลายรู้ว่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทานสติปัญญาให้เรา เพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าแท้ และเราอยู่ในพระเจ้าแท้นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัว อย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ 1ยอห์น 5 :19-21 ในวันนี้ใคร่ขอให้เราทั้งหลายมาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้หลีกพ้นจากการทำรูปเคารพกันเถอะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้พระองค์เดียว ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลง ข้าแต่พระเจ้า ในปัจจุบันนี้มีพระและรูปเคารพที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาทั้งเป็นวัตถุที่จับต้องมองเห็นได้ อีกทั้งถูกสร้างขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้มีซาตานวิญญาณชั่วอยู่เบื้องหลังและกำลังหลอกและล่อลวงให้มนุษย์ตกหลุมพรางของมัน เพื่อให้ผู้คนตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัน ซึ่งพระองค์ทรงรังเกียจสิ่งเหล่านี้ และปลายทางของมันและผู้ที่ติดตามมันคือความพินาศทั้งสิ้น ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองและดูแลชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายให้สามารถหลีกพ้นจากการทำรูปเคารพทั้งสิ้นด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงประทานจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีใจเดียวในความรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ ด้วยสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลังด้วยเถิด…

Continue reading

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงขจัดความกลัวของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายดังนี้ว่า ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้ว เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ยอห์น 20:19 ในวันนี้ใคร่ขอให้เราทั้งหลายมาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงขจัดความกลัวของเรากันเถอะ ข้าแต่พระเจ้า ในยุคของอัครสาวกนั้น เมื่อพระเยซูทรงถูกจับกุม ถูกทรมาน และถูกตรึงบนกางเขน ทำให้สาวกของพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นเกิดความกลัว พวกเขาจึงหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องที่ปิดเงียบ พวกเขากังวลสับสนและกลัวยิ่งนักต่อการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้ก็เช่นกันเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตความกลัวก็บังเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางสาวกเหล่านั้นและตรัสแก่พวกเขา “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” เป็นเหตุให้ความกลัวนั้นหายไปกลับกลายเป็นสันติสุขและความหวังใจในพระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตและจิตใจ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเปิดประตูแห่งความกล้าในจิตใจเพื่อรับใช้พระองค์ต่อไปตลอดชีวิต ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้เช่นกันที่ข้าพระองค์เกิดความสับสนวุ่นวายและกลัว ขอพระองค์ทรงโปรดเสด็จมาและตรัสแก่ข้าพระองค์ด้วยพระวจนะนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading

“มาอธิษฐานขอให้ชีวิตของเราเป็นความสว่างของโลกกันเถอะ”

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายดังนี้ว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ ดังนั้น เมื่อมีพระเจ้าทรงเป็นความสว่างในชีวิตของเราแล้ว เราเองก็จำต้องให้แสงสว่างที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรานั้นส่องสว่างออกมาจากชีวิตของเรา เพื่อชีวิตของเราจะได้สะท้อนความสว่างของพระเจ้าให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราได้เห็นและพบกับความสว่างของพระเจ้าด้วย และเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้สรรเสริญยกย่องพระนามของพระเจ้าที่เราเชื่อและไว้วางใจ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรานั้นมีชีวิตที่ส่องสว่างแก่ทุกคน ด้วยการประกอบการดีทุกอย่างตามแบบที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้แก่เราทุกๆ สิ่งเพื่อให้เรากระทำนั่นเอง ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ มัทธิว 5:16 ในวันนี้ใคร่ขอให้เราทั้งหลาย “มาอธิษฐานขอให้ชีวิตของเราเป็นความสว่างของโลกกันเถอะ” ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสว่างแห่งชีวิตที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและถูกทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้…

Continue reading

“มาอธิษฐานเผื่อคุณครูที่รักของเรากันเถอะ”

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายดังนี้ว่า “ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู แต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้ว ก็จะเป็นเหมือนครูของตน” ดังนั้น เมื่อเรามองมาที่ชีวิตของเรา เราจะพบว่า ครูคือผู้สร้างชีวิตเราทั้งหลายต่อจากพ่อแม่ของเราซึ่งสร้างเราต่อจากพระเจ้า ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในชีวิตเราที่เข้ามาเติมเต็มและสร้างเราให้ประกอบไปด้วยความรู้ ความสามารถในชีวิต เพื่อนำสิ่งที่คุณครูสั่งสอน อบรม ปลูกฝัง แนะนำ จนเรามีวิชาความรู้อันเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสร้างและประทานชีวิตให้แก่เรา เราขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและสร้างเราต่อจากพระเจ้า ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่เราจะขอบพระคุณคุณครูผู้ประทานความรู้ในชีวิตเราด้วยเช่นกัน ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู แต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้ว ก็จะเป็นเหมือนครูของตน ลูกา 6:40 ในวันนี้ใคร่ขอให้เราทั้งหลาย “มาอธิษฐานเผื่อคุณครูที่รักของเรากันเถิด” ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับคุณครูของข้าพระองค์ทั้งหลายในโลกนี้ เพราะท่านได้เป็นผู้สร้างชีวิตของข้าพระองค์ต่อจากพระองค์และพ่อแม่อันเป็นที่รักของข้าพระองค์ ครูได้สำแดงพระลักษณะของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายคือ…

Continue reading