“มาอธิษฐานขอให้ชีวิตเราได้อยู่ในร่มพระคุณพระเจ้ากันเถิด”

Concept conceptual black cross religion symbol silhouette in grass over sunset or sunrise sky

พระวจนะสอนเราว่า…
โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเรา {หรือ ให้เรา} ชื่นชมยินดีในความไว้วางใจ ว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า โรม 5:2

ข้าแต่พระเจ้า ในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่ปลอดภัยที่สุด และไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นภัยได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากมนุษย์ด้วยกัน จากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษ จากโรคภัยนานาชนิด จากภัยสงคราม และปลอดภัยจากผีมารซาตาน พระองค์เจ้าข้า มีพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำและประทานความปลอดภัยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด ทรงเป็นป้อมปราการและเป็นกำบังที่เข้มแข็งปลอดภัยที่สุด ในเวลานี้ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำชีวิตของข้าพระองค์ให้เข้าไปอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ตามความเชื่อและไว้วางใจที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ด้วยเถิด ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.