“การอบรมเพื่อการประกาศ ครั้งที่ 5/2023-2024”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาส ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับคริสตจักรคริสตจักรแสงพระดำรัส อ.เมือง จ.นครปฐม ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และหนุนใจพี่น้องภายในคริสตจักรให้เข้ามามีส่วนรับใช้ และพร้อมที่จะออกไปประกาศเป็นพยานร่วมกับศิษยาภิบาลและผู้รับใช้มากขึ้น เพื่อนำผู้คนมาถึงความรักและความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ตามพระมหาบัญชาที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบหมายให้บรรดาคริสตจักรและสาวกของพระองค์ได้กระทำตามในเรื่องการประกาศและเป็นพยานฝ่ายพระองค์เพื่อผู้คนให้มาถึงความรอดในพระเจ้ามากขึ้น อันเป็นหน้าที่ของบรรดาสาวกของพระองค์ทุกคน ซึ่งในระหว่างกิจกรรมเต็มไปด้วยพระพรและความกระตือรือร้นของบรรดาพี่น้องเป็นอย่างมาก

🙏ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มารู้จักและปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องในการอบรมหนุนใจเพื่อการประกาศพระคริสต์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอวยพรและทรงนำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดี

🙏ขอบคุณอ.จิตรติ แต่งตั้ง ศิษยาภิบาลคริสตจักรแสงพระดำรัสที่ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และอาหารกลางวัน ตลอดทั้งพี่น้องสมาชิกทุกท่านจากทุกๆ คริสตจักรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากคริสตจักรกาญจนบุรี คริสตจักรบ้านโป่ง และจากคริสตจักรอุโลกสี่หมื่นที่ให้การต้อนรับด้วยมิตรภาพแห่งความรักในพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดี

🙏ขอพระเจ้าทรงสถิตทรงนำและทรงประทานจิตใจที่กล้าหาญแก่พี่น้องทุกท่านในการออกไปประกาศและนำวิญญาณมาสู่ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ในทุกโอกาสและทุกๆ วัน อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.