“มาอธิษฐานเผื่อผู้อาวุโสของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า “เจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพคนชรา และจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเจ้า – เลวีนิติ 19:32

ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด พระเจ้าผู้ทรงดำรงในกาลก่อน พระเจ้าผู้ทรงดำรงในกาลปัจจุบัน และทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงในอนาคตกาลเป็นนิตย์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงยกชูบรรดาผู้อาวุโสและทรงให้คุณค่าแก่ผู้ชราที่เชื่อฟังยำเกรงในพระองค์ ทรงแต่งตั้งบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ให้เป็นผู้ดูแล เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้แนะนำสิ่งดีและสิ่งที่ทรงคุณค่าในการดำเนินชีวิตแก่บรรดาชนรุ่นหลังและรุ่นต่อๆ ไปในการดำเนินชีวิต ติดตาม และรับใช้พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้อาจมีผู้อาวุโสหลายๆ ท่านถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่และไม่ได้รับความเครารพอย่างที่ควรจะเป็น สำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับบรรดาผู้รับใช้ และบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายที่พระองค์ทรงให้ท่านเหล่านี้ยังดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ยังเคารพบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ด้วยใจยำเกรงในพระองค์เสมอ ขอพระองคทรงโปรดเมตตาระลึกถึงบรรดาท่านเหล่านั้นด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงดูแลท่านในด้านสุขภาพฝ่ายกายที่อ่อนแอถดถอยลง ขอพระองค์ทรงปกป้องและประทานกำลังใหม่ในทุกวันแก่ท่านเหล่านี้ด้วยเถิด เพื่อท่านจะได้เป็นแบบอย่าง เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นที่ปรึกษาแก่บรรดาคนรุ่นหลังในการติดตามและรับใช้พระองค์ต่อไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Comments are closed.