มาอธิษฐานเผื่อสถาบันครอบครัวด้วยกันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าทรงกล่าวไว้ว่า เพราะเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลาน และครอบครัวที่สืบมา ให้รักษาพระมรรคาของพระเจ้า โดยทำความชอบธรรมและความยุติธรรม เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อับราฮัม – ปฐมกาล 18:19

สรรเสริญ สรรเสริญพระเจ้า พระผู้ทรงสร้างและทรงแต่งตั้งสถาบันครอบครัวให้เป็นสถาบันแรกของมนุษย์ เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความรักความผูกพันในทุกๆ ด้านแห่งชีวิต โดยมีพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้มีหลายสาเหตุและหลากหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความห่างเหินแตกแยกขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพ่อแม่ลูก หรือระหว่างพี่น้อง และบรรดาเครือญาติ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าน้าอา จนเกิดเป็นครอบครัวเชิงเดี่ยวมากขึ้น จนในหลายๆ คน หลายๆ ชีวิตได้แยกตัวออกไปจากครอบครัวเพื่อดำเนินชีวิตโดยลำพัง ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสถาปนาครอบครัวเพื่อให้ผู้คนได้ผูกพันกันทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ รวมไปถึงการบังคับบัญชาพระพรของพระองค์ไปยังครอบครัวโดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลาง แต่ในเวลานี้ สถาบันครอบครัวกำลังแตกสลายลง พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาและฟื้นฟูสถาบันครอบครัวให้กลับมามีความรัก มีความห่วงหาอาทร มีความผูกพันซึ่งกันและกัน และมีความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะอยู่ในพระคุณ ความรักและการอวยพระพรจากพระองค์ต่อไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.