มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราอภัยและยกโทษต่อกันและกันเหมือนอย่างพระเยซูกันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราว่า แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน – มัทธิว 6:15

ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ในสังคมปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างเห็นแก่ตัวและความรักที่เคยมีต่อกันและกันได้เยือกเย็นลงจางหายไปกลับกลายเป็นความรุนแรง การชิงดีชิ่งเด่นหมายเอาแต่ชัยชนะโดยไม่สนใจ ไม่ใส่ใจความถูกต้องดีงาม ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมอันดีงาม มีแต่การแก้แค้น อาฆาตมาดร้าย หมายเอาชีวิต ไม่มีความเสียสละ เห็นในส่วนดีของคนอื่น และไม่มีการอภัยซึ่งกันและกัน ข้าแต่พระเจ้า โดยพระทัยพระองค์พระองค์มิได้ทรงถือโทษข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ที่ได้กระทำผิดต่อพระองค์ ทรยศไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ พระองค์ก็ยังคงทรงรักและให้อภัยแก่ข้าพระองค์พร้อมกับการรอคอยการกลับมาสู่ความรักของพระองค์เสมอ ข้าแต่พระเจ้า ด้วยเหตุแห่การให้อภัยของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย ในเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดนำจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเรียนรู้ในการให้อภัย การยกโทษ และการคืนดีในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิด อันเป็นการกระทำตามพระทัยอันประเสริฐของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.