“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงระลึกถึงผู้คนที่สิ้นเนื้อประดาตัวกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขา – สดุดี 102:17

โมทนาสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด แต่พระองค์มิทรงดูถูกผู้คนที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตแม้เขาเองจะสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของตนเองหลงเหลืออยู่เลย พระองค์ยังคงทรงสนพระทัยและใส่ใจในคำร้องทูลอธิษฐานของเขาอยู่เสมอ แม้ผู้คนเหล่านั้นจะถูกกล่าวหา ถูกดูหมิ่น ดูแคลน ถูกเยาะเย้ย และถูกมองว่าว่าไร้ค่า แต่ในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงมองไปที่จิตใจ ทรงมองไปที่หัวใจของผู้คนเป็นสำคัญว่าเขาผู้นั้นมีจิตใจเป็นเช่นใด ผู้คนเหล่านั้นยังเชื่อวางใจในพระองค์อยู่เหมือนเดิมเฉกเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ยังคงทรงมีความรักมั่นคงต่อทุกคนมิเสื่อมคลาย ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงเมตตาระลึกถึงพี่น้องของข้าพระองค์ที่กำลังเผชิญกับความสูญสิ้นทุกสิ่งหมดแล้วทุกอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวจะด้วยเหตุใดก็ตาม พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงตอบคำร้องทูลของเขาเมื่อเขาเข้ามาร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยความหวังใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยได้ พระองค์เจ้าข้า ขอการเริ่มต้นใหม่ ขอพระองค์ทรงประทานหนทางใหม่ และขอพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ ขอพระองค์ทรงประทานสิ่งดีใหม่แก่พี่น้องของข้าพระองค์เหล่านี้ที่เขาจะมีอย่างเพียงพอและพอดีสำหรับชีวิตในแต่ละวันด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.