Category: Uncategorized

“กิจกรรมวันแม่”

11-8-17

ด้วยความสำนึกในพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานสตรีผู้เป็นแม่ให้แก่เรา ด้วยความสำนึกในพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเรา รวมไปถึงแม่ของแผ่นดิน 12สิงหาคม ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันแม่ของคนไทยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้บู๊ทเพื่อแจกเข็มกลัดดอกมะลิพร้อมการ์ดอวยพรเนื่องในวันแม่ให้แก่พี่น้องที่ได้เดินทางผ่านหน้าสำนักงานในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2017 ระหว่างเวลา 7.30-9.30 น.และ 12.00-13.30 น.

“Equipping The Saints” (พยัคฆภูมิพิสัย17-6-2017)

พยัคฆ 4

Equipping The Saints การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ วันที่ 17 มิถุนายน 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้ร่วมมือร่วมใจกับคริสตจักรท้องถิ่น จัดการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ที่คริสตจักรพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

“Equipping The Saints” (มหาสารคาม 20-5-17)

123

Equipping The Saints / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจกับคริสตจักรท้องถิ่น จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ที่คริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

“Listener Gathering ” (เพราะคุณคือที่รัก)

LG 11

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “เพราะคุณคือที่รัก”  ขึ้นที่ คริสตจักรร่วมพระคุณ บางบอน กรุงเทพฯมหานครและสถานีวิทยุ Good News Radio F.M.101.25 MHz.  ภายใต้ชื่องานว่า “เพราะ…รัก”   มี อาจารย์ ชุมพล  คุ้มพันธ์แย้ม  เป็นนักจัดรายการวิทยุ ระหว่างเวลา 16.30-18.30 น.ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2017

“Equipping The Saints” (คจ.มันจงไทยโพธาราม)

ETS ราชบุรี

29 เมษายน 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ( Equipping The Saints) โดยจัดขึ้นที่คริสตจักรมันจงไทยโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งมีพี่น้องจาก 6 คริสตจักรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา