“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงควบคุมดูแลความคิดและอารมณ์ของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า
จงสงบอยู่ต่อพระเจ้า และเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่ว จงระงับความโกรธ และทิ้งความพิโรธ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อน มีแต่จะชั่วไป เพราะคนที่กระทำชั่วจะถูกตัดออกไป แต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก สดุดี 37:7-9

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงประทานความสงบและสันติสุขในชีวิตแก่ทุกคน ที่ถ่อมตัวลงอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์เสมอ พระองค์เจ้าข้า ในบางครั้งบางเวลาข้าพระองค์ยังคงเผลอเรอในการดำเนินชีวิต ยังขาดการควบคุมตัวเองทั้งในความคิดและการกระทำ โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่โกรธง่าย ใจร้อน ไม่สามารถระงับการกระทำที่ไม่ดีบางอย่างได้ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงดูแล ทรงระงับและควบคุมสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด เพื่อการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์จะไม่ทำความผิดบาปต่อพี่น้องและต่อพระองค์ แต่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เสมอไป ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.