“มาอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างสม่ำเสมอกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย 1 เธสโลนิกา 5 :17-18

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่มิทรงเบื่อหน่ายคำร้องทูลอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลาย มากว่านั้นพระองค์ยังทรงมีพระทัยที่ทรงปรารถนาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าเฝ้าเพื่อจะได้อธิษฐานทูลต่อพระองค์ในทุกๆ สิ่งและทุกๆ วันเวลา พระองค์เจ้าข้า ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงประทานกำลังเรี่ยวแรงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะสามารถเข้าเฝ้าและทูลอธิษฐานต่อพระองค์ได้อย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด ขอพระองค์ทรงขจัดปัญหาและอุปสรรคนานาประการให้ออกไปจากชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะเข้ามาอยู่ต่อหน้าและทูลพระองค์เสมอไป ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.