“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้เราอยู่ใต้พระคุณพระองค์เสมอกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า
เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ โรม 6:14

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงพระคุณและพระพรที่สุด ไม่มีที่ใดปลอดภัยที่สุดเท่ากับการได้อยู่ภายใต้ร่มพระคุณของพระองค์ เพราะในร่มพระคุณพระองค์นั้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะกล่าวโทษได้ ไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงเอาไปได้ ไม่มีผู้ใดจะทำร้ายหรือทำลายได้ แม้กระทั่งผลของความผิดบาปทั้งสิ้นอันเป็นความตายนิรันดร์ เพราะพระองค์ทรงรับไว้ที่พระองค์โดยพระนามพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ได้เข้าอยู่ภายใต้ร่มพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดไปด้วยเถิด ข้าพระองค์กราบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.