Category: ธรรมชีวิตประจำวัน

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 26 มีนาคม 2019 “กางเขนของใคร”

devotion

ยอห์น 19:16b-17 – เขาพาไปตรึงที่กางเขน เขาจึงพาพระเยซูไป และพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังที่ซึ่งเรียกว่า กะโหลกศีรษะ ภาษาฮีบรูเรียกว่า กลโกธา อ่าน มาระโก 15:21-25 หลังจากที่พระเยซูทรงถูกเฆี่ยนตี เย้ยหยัน และกล่าวโทษแล้วเขาก็นำพระองค์ไปยังกลโกธาโดยให้ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปด้วย  กางเขนที่ว่านี้คือสิ่งที่เราเรียกชิ้นไม้ซึ่งนำมาทำเป็นไม้กางเขน  แต่ไม้กางเขนที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ตรึงพระองค์นั้นอาจจัดเตรียมไว้แล้วในสถานที่ประหาร ไม้กางเขนที่พระเยซูทรงแบกนั้นมีน้ำหนักกว่า 50 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักที่มากสำหรับคนที่มีสุขภาพดี  ในเวลานั้นพระเยซูทรงใกล้สิ้นพระชนม์ ทรงอ่อนแอ ขาดน้ำ และอาจช็อคจากการถูกเฆี่ยนตีและการถูกทำร้าย พระองค์อาจไม่สามารถแบกกางเขนได้ และระยะทางก็ไกลเกินไปด้วย ดังนั้น พวกทหารจึงเลือกชายคนหนึ่งชื่อซีโมนแห่งไซรีนซึ่งยืนอยู่บริเวณนั้นให้เป็นผู้แบกกางเขนแทน  การแบกกางเขนในขบวนแห่นักโทษประหารราวกับว่าเขาเป็นนักโทษเสียเองเป็นภารกิจที่น่าอดสูยิ่งนัก  แต่ซีโมนทำเพราะไม่มีใครสามารถปฏิเสธทหารโรมันได้เลย จากนั้น พระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขนแล้วยกขึ้นในที่ซึ่งจัดไว้  พระบุตรของพระเจ้าทรงถูกแขวนไว้ระหว่างแผ่นดินสวรรค์และโลก ซึ่งแสดงให้ทุกคนในโลกได้เห็น ในโลกสมัยโบราณถือว่าเป็นภาพแห่งความอับอายที่สุด  โรมันใช้ “กางเขน” และ “การฆ่าด้วยการตรึงบนกางเขน” เป็นคำด่า  แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ชาวมุสลิมก็ยังปฏิเสธที่จะเชื่อว่าพระเยซูทรงตายบนกางเขน เพราะการตายเช่นนั้นน่าอับอายเกินไป  เขาพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เป็นอย่างนั้น นั่นต้องไม่เกิดกับผู้บริสุทธิ์ แต่พระเจ้าทรงอนุญาต  แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงเจิมไว้แล้ว  ในสภาตรีเอกานุภาพแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าองค์เดียวทรงเลือกการตายนี้ซึ่งเป็นกางเขนที่น่าอับอาย  พระเจ้าทรงเลือกกางเขนซึ่งเป็นความตายของเราเพื่อพระองค์เอง เพื่อว่าพระองค์จะทรงให้ชีวิต ความบริสุทธิ์ และสง่าราศีของพระองค์แก่เราเป็นการตอบแทน อธิษฐาน: […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 25 มีนาคม 2019 “ทางตาลแห่งชัยชนะ”

devotion

มาระโก 11:8 – มีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และบางคนก็ตัดใบไม้จากทุ่งนามาปู อ่าน มาระโก 11:1-10 ต้นปาล์มขึ้นอยู่ทั่วไปในเมืองที่ผมเติบโต  ต้นปาล์มขึ้นตามชายหาด และใช้เป็นต้นไม้ตามแนวถนน  ดงปาล์มที่หนาทึบทำให้คุณหลงได้เมื่อเล่นซ่อนหากัน  และปาล์มยังพยายามงอกขึ้นตามรอยแตกของถนน ปาล์มเจริญเติบโตได้ดีในยูเดียด้วยเช่นกัน และใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ สง่าราศีและความเป็นกษัตริย์  เมื่อประชาชนเห็นพระเยซูเสด็จมาบนหลังลาอย่างถ่อมตน เขาจึงตัดทางตาลมาปูตามถนนที่พระองค์เสด็จมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่า “นี่คือกษัตริย์ที่มีชัยชนะของเรา องค์พระเมสสิยาห์ บุตรแห่งดาวิด” และนั่นถูกต้องแล้ว พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของเขาถึงแม้ว่ามงกุฎของพระองค์เป็นหนาม และบัลลังก์ของพระองค์คือกางเขนก็ตาม   พระองค์ทรงมีชัยแม้จะไม่ใช่เหนือโรมันผู้บุกรุกตามที่หลายคนคาดหวังไว้  แต่พระองค์เสด็จมาเพื่อเอาชนะบาป ความตายและมารร้าย ซึ่งเป็นศัตรูของมนุษยชาติในโลกนี้  ไม่มีใครและสิ่งใดหยุดยั้งพระองค์ได้ และโดยความทุกข์ทรมาน ความตาย และการคืนพระชนม์ของพระองค์ กษัตริย์ของเราจึงมีชัยเพื่อพระองค์เองและเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์  นั่นคือเหตุผลด้วยเช่นกันที่เราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์โดยถือทางตาลในวันสุดท้าย ด้วยความชื่นชมยินดีและโห่ร้องว่า “ความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง และขึ้นอยู่กับพระเมษโปดก” (วิวรณ์ 7:10b) อธิษฐาน:  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราให้ชื่นชมยินดีในชัยชนะของพระองค์ที่อยู่เหนือความตายและมารร้าย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน © : Lutheran Hour Ministries

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 24 มีนาคม 2019 “กษัตริย์ของพวกยิว”

devotion

ยอห์น 19:19 – ปีลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิว” อ่าน ยอห์น 19:18-22 เมื่อพวกโรมันตรึงนักโทษ เขามักจะเขียนข้อความไว้บนไม้กางเขนเหนือศีรษะของนักโทษ เรียกว่า “ป้ายประกาศ” และจะติดอยู่ที่นั่นเพื่อบอกทุกคนว่านักโทษทำผิดอะไรจึงถูกลงโทษ เมื่อปีลาตเขียนข้อความเพื่อติดไว้บนกางเขนเหนือพระเศียรของพระเยซู โดยใช้สามภาษาคือ อาราเมค ละติน และกรีก เพราะต้องการให้แน่ใจว่าคนจำนวนมากเท่าที่เป็นไปได้สามารถอ่านได้ ไม่ว่าเขาจะพูดภาษาอะไรในชีวิตประจำวันก็ตาม ทั้งสามภาษาบอกเหมือนกัน คือ “กษัตริย์ของพวกยิว” ป้ายของพระเยซูเป็นข้อความที่ต่อต้านรัฐบาลโรมัน ปีลาตรู้ว่านั่นโกหก แน่นอนเขารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่การติดป้ายอย่างนั้นเหนือพระเศียรพระเยซูเป็นโอกาสให้ปีลาตได้เย้ยหยันผู้นำยิวซึ่งวางอุบายทำร้ายพระเยซูจนสำเร็จทำให้ตนเองต้องลงโทษคนที่ไม่อยากฆ่า และโดยไม่รู้อะไรเลยปีลาตกลับให้ป้ายที่ถูกต้องแด่พระเยซู แน่นอนนั่นถูกต้องแล้วตามที่พระเยซูทรงเป็น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า กษัตริย์ของชาวยิว กษัตริย์ของคนอิสราเอล พระเจ้าทรงอ้างอย่างนี้เมื่อนานมาแล้วในสมัยโมเสสและซามูเอล (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:5; 1 ซามูเอล 8:7) นี่คือกษัตริย์ของเรา พระเจ้าผู้ทรงเลือกอับราฮัมนานมากแล้วเพื่อสร้างประชากรของพระองค์ และพระองค์ทรงสอนเขาอย่างอดทนถึงความหมายของการเป็นคนของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยเมตตา พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อช่วยเราทุกคนให้รอด และเวลานี้พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวเท่านั้น แต่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อธิษฐาน: ข้าแด่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นผู้รับใช้ผู้ยอมสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยเราให้รอด ขอบพระคุณพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน   © : Lutheran […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 23 มีนาคม 2019 “ฟองน้ำและไม้หุสบ”

devotion

ยอห์น 19:29 – มีภาชนะใส่น้ำส้มองุ่นวางอยู่ที่นั่น เขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำส้มองุ่นใส่ปลายไม้หุสบชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์ อ่าน ยอห์น 19:28-30 ก่อนวาระสุดท้ายของพระเยซู พระองค์ตรัสว่า “เรากระหายน้ำ” คนหนึ่งจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำส้มองุ่นที่ทหารนำมาดื่ม แล้วเสียบปลายไม้หุสบชูขึ้นถึงพระโอษฐ์ของพระเยซู นี่เป็นความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในวันที่มืดมิดและขมขื่นนั้น สิ่งที่สะกิดใจผมมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือพระเยซูทรงไร้ความช่วยเหลืออย่างที่สุด พระองค์ไม่สามารถหาอะไรดื่มได้เลย คือ พระองค์ไม่สามารถถือแก้วน้ำหรือทำอะไรได้เลยจริงๆ แขนขาทั้งสี่ของพระองค์ถูกตรึงบนกางเขน สิ่งเดียวที่ทรงทำได้คือการร้องขอ บางทีนี่ไม่ควรเป็นเรื่องที่ทำให้ผมประหลาดใจ เราก็ผ่านเวลาเช่นนี้ในชีวิตของเราเช่นกัน ปกติแล้วก็มักเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยหรือไร้ความสามารถ การเป็นลม การผ่าตัดช่องท้อง แม้กระทั่งอาการเล็กๆ น้อยๆ เช่นไม่มีเสียงหรือตาบวมจากอาการแพ้ ล้วนทำให้เราช่วยตัวเองไม่ได้ขึ้นมาทันที เราต้องการให้คนอื่นทำให้เราในสิ่งที่เราทำเองไม่ได้ ไม่น่าแปลกใจที่พระเจ้าในสภาพเนื้อหนังควรมีประสบการณ์อย่างที่เรามี เรารู้จักการไร้ความสามารถ ขาดความช่วยเหลือ และความอดสู พระองค์ผู้ทรงช่วยเหลือคนมากมาย บัดนี้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวพระองค์เองได้ สำหรับเราคงเป็นยาขม แต่สำหรับพระองค์เองเล่าเป็นอย่างไร ไม่ใช่เรื่องง่าย ในที่สุดแล้วพระองค์คือมนุษย์แท้และทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเช่นกัน พระเยซูไม่ “โกง” เมื่อพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงรู้ความเศร้าใจของเราเพราะพระองค์ทรงมีประสบการณ์เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงผ่านความทุกข์ทรมานและความตาย แต่บัดนี้พระเยซูทรงคืนพระชนม์ พระองค์ทรงแบ่งปันอีกอย่างหนึ่งแก่เราคือ ความเป็นนิรันดร์ของพระองค์ ความชื่นชมยินดี ความบริบูรณ์ ชีวิตนิรันดร์และฤทธิ์อำนาจ พระองค์ทรงเมตตาต่อเรา เหมือนกับที่ชายซึ่งไม่รู้จักกันแสดงความเมตตาต่อพระองค์ที่กางเขน […]

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 22 มีนาคม 2019 “ยาแก้ปวด”

devotion

มัทธิว 27:33-34 – เมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากลโกธา (แปลว่าที่กะโหลกศีรษะ) เขาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวระคนกับของขมมาถวายพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงชิมก็ไม่เสวย อ่าน มัทธิว 27:33, 46-50 เพชฌฆาดโรมันไม่ใช่อสูรกายเต็มรูปแบบ ก่อนที่เขาจะตรึงพระเยซูบนกางเขน เขาถวายเหล้าองุ่นผสมของขมซึ่งช่วยแก้ปวดได้ บางทีอาจเป็นพืชที่มีรสขมเหมือนฝิ่น ไม่ต้องสงสัยในความเป็นประโยชน์ เป็นการง่ายกว่าที่จะจัดการกับร่างกายของมนุษย์ที่กึ่งมีสติและไม่สามารถดิ้นรนได้มากนัก (เมื่อถูกตรึง) ที่นั่นก็ยังมีความเมตตาอยู่ด้วยเช่นกัน พระเยซูทรงปฏิเสธสิ่งที่ถวายนั้น เพราะเหตุใด ผมกลัวความเจ็บปวดมาก บ้านของผมจึงมียาแก้ปวดอยู่หลายชนิด และผมยังเก็บยาเหล่านั้นไว้ที่ทำงานด้วย ผมรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นอย่างไร พระเยซูก็ทรงรู้ด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงเพิ่งผ่านพ้นการถูกเฆี่ยนตีมา พระองค์ทรงกล้าปฏิเสธยาแก้ปวดได้อย่างไร แต่พระองค์ก็ทรงปฏิเสธ พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธความเจ็บปวดใดๆ เลยที่ต้องได้รับเพื่อไถ่เราทุกคนโดยตรัสว่า “เราจะไม่ดื่มถ้วย ซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ (ยอห์น 18:11b) ไม่ใช่เพียงแค่ความเจ็บปวดทางกายเท่านั้น พระเยซูทรงมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจนถึงวาระสุดท้าย พระองค์ทรงอดทนต่อความเจ็บปวดที่โหดร้ายของการถูกทอดทิ้งจากพระบิดาในขณะที่พระเยซูกลายเป็นคนบาปเพื่อเรา (สดุดี 22:1; มาระโก 15:34) เปาโลบรรยายถึงเหตุที่พระองค์ทรงทำไว้ว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21) นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่ทรงมีต่อเรา เราสามารถทำอะไรได้นอกจากรักพระองค์เป็นการตอบแทน อธิษฐาน: ขอพระองค์ทรงช่วยเราเมื่อเราต้องเผชิญกับความเจ็บปวด พระองค์ทรงรู้ว่าเป็นอย่างไร ขอทรงมีเมตตาต่อเราด้วย […]

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา