วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐานขอความปลอดภัยจากพระเจ้ากันเถิด


พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า
แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอย และถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นคนที่เชื่อมั่น จึงทำให้ชีวิตปลอดภัย ฮีบรู 10 : 38-39

วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐานขอความปลอดภัยจากพระเจ้ากันเถิด

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงประทานความปลอดภัยไปดีมาดีแก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระนามของพระองค์ ยึดมั่นในพระสัญญานิรันดร์ของพระองค์ และเชื่อมั่นในการทรงปกป้องดูแลที่มาจากพระองค์ ในวันเวลานี้ข้าพระองค์ขอเชื่อมั่นและวางใจในพระองค์สำหรับการทรงนำของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ตลอดทั้งวันนี้ ไม่ว่าสิ่งที่ตาของข้าพระองค์มองเห็นนั้นจะเป็นเช่นใดแต่ข้าพระองค์ขอวางใจในพระองค์ แม้ความคิดภายในใจของข้าพระองค์จะมีหลากหลายคำตอบ แต่ข้าพระองค์ขอมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ แม้เสียงของสิ่งรอบข้างจะบอกกระทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่ข้าพระองค์ขอฟังเสียงของพระองค์และขอกระทำตามการทรงนำของพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์แต่พระองค์เดียว ข้าพระองค์จึงกราบทูลต่อพระองค์ขอมอบชีวิตไว้ในความปลอดภัยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Comments are closed.