“มาอธิษฐานทูลขอสันติสุขจากพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า
เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย ยอห์น 14:27
ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งและมั่นคงดำรงเป็นนิตย์ ในเวลานี้ข้าพระองค์มีความหวาดกลัว วิตกกังวล และขาดสันติสุขในชีวิต มีความกังวลในชีวิตว่าในแต่ละวันจะเอาอะไรกิน เอาอะไรดื่ม จะเอาอะไรมานุ่งห่ม จะอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยได้อย่างไร มีความสับสนในชีวิตว่าจะดำเนินไปข้างหน้าในทางใด จะไปทางไหนดี จะไปต่อหรือหยุด หรือถอยกลับเปลี่ยนทางใหม่ สิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ขาดสันติสุขไปจากจิตใจจนหมดสิ้น พระองค์เจ้าข้า มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงช่วยได้ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสถิตกับข้าพระองค์ด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงตรัสในจิตใจข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลัว เพื่อข้าพระองค์จะได้เข้มแข็ง มีพลังและสามารถดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยสันติสุขในการก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ โดยกำลังของพระองค์และมั่นใจในการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในทุกๆ สถานการณ์ ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Comments are closed.