“มาอธิษฐานทูลขอปัญญาจากพระเจ้าด้วยกันเถิด”

Open Holy Bible and candle on a old oak wooden table. Beautiful gold background. Religion concept.

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า
กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ และฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอน กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา สดุดี19:17

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงล้ำเลิศด้วยพระปัญญาและความเข้าใจทั้งสิ้น ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ได้ ดังที่พระวจนะของพระองค์ที่ทรงตรัสว่า เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์ ข้าแต่พระเจ้า ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพระองค์ไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานสติปัญญา ความรู้และความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระทัยของพระองค์ และสามารถดำเนินชีวิตในท่ามกลางผู้คนที่ทั้งเชื่อและปฏิเสธพระองค์ได้ในทุกๆ วัน ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.