“มาอธิษฐานทูลขอสันติสุขจากพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” ยอห์น 20:29

ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ผู้คนจำนวนมากต่างก็พยายามแสวงหาความสุขในชีวิต เพราะในปัจจุบันนี้สภาพชีวิตของผู้คนตกอยู่ในสภาวะแห่งความสับสนวุ่นวายไร้ที่พึ่งพิง ต่างคนต่างดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด ต้องทำงานหนัก ต้องต่อสู้กับแรงกดดันทั้งฝ่ายร่างกายคือปากท้องและความเป็นอยู่ จนกระทบมาสู่ความกดดันในฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณจนไม่สามารถมีความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ ข้าแต่พระเจ้า ความสุขแท้นั้นมีในพระองค์เท่านั้น และพระองค์ทรงพร้อมประทานให้แก่ทุกคนที่แสวงหาและเชื่อวางใจในพระองค์ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงประทานสันติสุขแท้นี้ให้แก่พี่น้องของข้าพระองค์และข้าพระองค์ด้วยเถิด ที่ข้าพระองค์จะพบได้ในพระองค์เมื่อคนเหล่านั้นและข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.