“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงจูงเราเดินไปในทุกๆ วันกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า…พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้าน เมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้น และวางพระหัตถ์บนเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสถามว่า “เจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่” มาระโก 8:23

ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงนำประชากรของพระองค์เสมอ พระองค์เจ้าข้า การดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย เพราะในแต่ละวันข้าพระองค์ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ มากมายทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี เผชิญสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตวิญญาณ เผชิญกับศัตรูผู้จ้องทำลายหมายปองเอาชีวิตของข้าพระองค์ และบางครั้งข้าพระองค์ก็สับสนจนไม่แน่ใจว่าจะเดินต่อไปอย่างไรได้ ข้าพระองค์เป็นเหมือนคนที่มืดบอดมองไม่เห็นว่าทางที่ถูกต้องและปลอดภัยคือทางใด พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดทรงนำทรงจูงข้าพระองค์ให้ดำเนินไปในทางของพระองค์และขอพระองค์ทรงเปิดตาของข้าพระองค์ทั้งตาฝ่ายกายและตาฝ่ายจิตวิญญาณได้มองเห็นอย่างชัดเจนด้วยเถิดว่าทางของพระองค์นั้นคือทางใด ข้าพระองค์กราบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.