“บำเหน็จรางวัลคนเที่ยงธรรม”

“เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่  พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ

พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม” (สดุดี 84:11)

            ได้ยินคนดีๆ มีความเที่ยงธรรมบ่นอย่างน้อยใจว่า “ทำไมสิ่งดีๆ ที่เราได้ทำอยู่ในวันนี้ มนุษย์ไม่มีใครเห็น แต่พระเจ้ามองเห็นบ้างก็ยังดี”

            ข้อพระธรรมที่ได้นำมาอ้างอิงในตอนนี้นั้นเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุด สำหรับคนดีมีความเที่ยงธรรมทั้งหลาย เพราะโดยความเป็นจริงแล้วหน้าที่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงดูแลรักษาเราอยู่ในวันนี้และตลอดไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของโลกนั้นคือ ทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่ นั้นก็หมายถึงว่า พระเจ้าทรงเป็นดวงสว่างให้กับคนทั้งโลกเหมือนที่พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) และอีกหน้าที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงช่วยดูแลเราอยู่นั้นก็คือ ทรงเป็นโล่ที่ป้องกันคุ้มครองป้องกันโพยภัยทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทำลายเราได้ นี่คือ สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และก็เพราะทรงเป็นความสว่างส่องทางเดินของเราในทุกวิถีชีวิต รวมทั้งทรงเป็นที่กำบังคุ้มภัยเรานี่เอง จึงนำไปสู่หลักประกันอันสำคัญต่อบรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความเที่ยงธรรมทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงมองเห็นความดีของเขาเหล่านั้นทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวของความเที่ยงธรรมนั้นๆ จะหลุดรอดไปจากสายตาของพระเจ้าเลย เท่านั้นยังไม่พอ พระเจ้าจะทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่เขาอันเป็นความชอบและเกียรติ แก่เขาทุกคนที่เป็นคนดีมีความเที่ยงธรรมทั้งหลาย โดยไม่ได้ทรงหวงของดีอันเป็นบำเหน็จรางวัลที่จะมอบให้ด้วยความเต็มพระทัยของพระเจ้า ซึ่งจะเป็นบำเหน็จรางวัลที่จะได้รับทั้งในวันนี้โลกนี้และโลกหน้าอีกด้วย

            ผมจึงอยากให้กำลังใจต่อคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความเที่ยงธรรมทั้งหลายว่า อย่าท้อและเมื่อยล้าในการกระทำสิ่งดีๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเห็นและพระเจ้าจะทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้กับคุณ และทุกคนในครอบครัวของคุณก็จะได้รับผลพลอยได้จากความดีของคุณอีกด้วย

            และยิ่งไปกว่านี้สิ่งดีๆ ที่คุณทำ แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ได้มีความสำคัญใดๆ เลยก็ตาม แต่มันจะทำให้คุณเกิดความภูมิใจในสิ่งนั้นว่า อย่างน้อยมันได้ช่วยสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อตัวเองที่มีหน้าที่ต้องทำสิ่งดีเที่ยงธรรมเพื่อคนอื่นๆ และสังคมโดยไม่เห็นแก่หน้า ศักดิ์ศรี หรือแม้แต่เกียรติยศจากสังคมมนุษย์ด้วยกัน ความภูมิใจจากสิ่งเหล่านี้ก็จะนำความสุขมาให้คุณเพื่อตอบแทนน้ำใจของคุณที่ได้ทำไป

โดย: อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ

นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” และ “บ้านนี้มีรัก”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

Comments are closed.