“มาอธิษฐานขอพระเจ้าประทานสันติสุขแก่เราเมื่อเราเชื่อในพระองค์กันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า…พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” ยอห์น 20:29

ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือจิตใจของทุกคน เพราะพระองค์ทรงหยั่งรู้จิตใจภายใน ไม่มีสักสิ่งเดียวซ่อนไปจากพระพักตร์ของพระองค์ได้ พระองค์เจ้าข้า ในโลกนี้พยายามสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็น หากไม่เห็นด้วยตาก็จะไม่เชื่อและไม่กระทำตาม พระองค์เจ้าข้า แท้จริงทุกคนนั้นมีข้อจำกัดในการมองเห็น มีข้อจำกัดในการฟัง เพราะไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นและรับฟังทุกสิ่งในโลกใบนี้ได้ด้วยตาและหูที่มีอยู่ได้ทั้งหมด พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงเปิดตาใจของข้าพระองค์ที่จะเชื่อในพระองค์แม้บางสิ่งที่ตาของข้าพระองค์ไม่สามารถมองเห็นได้ ขอให้จิตใจของข้าพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์ อันเป็นความแน่ใจในสิ่งที่ข้าพระองค์หวังไว้ และเป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง และขอพระองค์ให้ความเชื่อเช่นนี้ของข้าพระองค์ได้รับความสุขและมีสันติสุขภายในจิตใจของข้าพระองค์ตามที่พระองค์ทรงประทานให้ตลอดไป ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.