“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าการยกชูกำลังและจิตใจเราจากพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ 1 ทิโมธี 1:12

ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาระลึกถึงบรรดาพี่น้องผู้รับใช้ของพระองค์ทุกๆ ท่าน ที่กำลังปฏิบัติพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้กระทำด้วยความสัตย์ซื่อ ด้วยเต็มกำลังและด้วยเต็มใจ พระองค์เจ้าข้า ในการงานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอย่างมากที่จะสำเร็จผลได้ โดยเฉพาะความสำเร็จที่มาจากพระองค์ เนื่องด้วยการงานเช่นนี้นั้นมีการต่อต้าน มีการต่อสู้ขัดขวาง ในทุกวิถีทางจากศัตรูที่มารซาตานเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ข้าแต่พระเจ้า โดยกำลังและสติปัญญาของผู้รับใช้เหล่านั้นเอง เป็นการยากที่จะกระทำให้สำเร็จได้ ในเวลานี้ข้าพระองค์จึงได้เข้ามาและทูลขอต่อพระองค์ ขอพระองค์ทรงชูกำลังบรรดาผู้รับใช้พระองค์เหล่านั้นที่สัตย์ซื่อต่อพระราชกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายด้วยเถิด เพื่อการงานเหล่านั้นจะสำเร็จผลดีเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์สูงสุด และเป็นที่ชูใจ ชูจิตวิญญาณของบรรดาผู้รับใช้ในการรับใช้พระองค์ต่อๆ ไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.