“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวยพรและนำชีวิตเราตลอดปี 2024 ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า เยเรมีย์ 33:3

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิต สำหรับหน้าที่การงานอาชีพที่พระองค์ทรงเมตตาประทานแก่ข้าพระองค์ตลอดไป 2023 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร พระองค์ก็ยังทรงนำให้ข้าพระองค์ผ่านมาได้ในวันนี้ที่เป็นวันใหม่และปีใหม่ ขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์ขอเริ่มต้นวันใหม่และปีใหม่นี้ด้วยการเข้ามาทูลขอการทรงสถิต ทรงนำ ทรงปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษา และทรงอวยพรชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ที่จะสามารถดำเนินและผ่านพ้นไปได้ในทุกสิ่งตลอดปี 2024 นี้ และขอพระพรพระองค์ทรงดำรงแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์ทุกคนด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.