“มาอธิษฐานขอการทรงสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตจากพระองค์กันเถิด”

Jesus Christ open empty hands with palm up on heaven background

พระวจนะสอนเราว่า เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 2 โครินธ์ 5:17

สาธุการแด่พระเจ้าสูงสุด ในทุกๆ วันพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตลมหายใจแก่ข้าพระองค์เสมอ และในทุกๆ วันพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างจิตใจใหม่แก่บรรดาผู้เชื่อในพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์ได้เชื่อวางใจในพระองค์ ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตรับการสร้างชีวิตใหม่ในพระองค์ พระองค์เจ้าข้า แต่ยังมีหลายสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ยอมให้พระองค์ทรงรื้อทิ้งเพื่อรับการสร้างใหม่จากพระองค์ ข้าพระองค์ยังเก็บซ่อนไว้ หวงไว้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ พระองค์เจ้าข้า ในวันเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อรับการรื้อทิ้งสำหรับสิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ ขอพระองค์ทรงนำและทรงขจัดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นไปจากชีวิตของข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงสร้างสิ่งใหม่ที่ดีจากพระองค์ในชีวิตจิตใจของข้าพระองค์ด้วยเถิด เพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ยิ่งๆ ขึ้นไป ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.