“กิจกรรมวันเด็ก 2 (Youth)”

ในวันที่ 9 มกราคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรราชกิจ จังหวัดเลย เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนหทัยคริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กและการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและเรียนรู้ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ในระหว่างเวลา 08:30 – 12:00 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในวัยเด็กที่ควรจะเป็นตามแบบคริสตชน พร้อมกับการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กโดยตรง โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมละครใบ้ เรื่องหัวใจพองโต พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม จากนั้นได้นำเด็กๆ อธิษฐานขอพระพรสำหรับครอบครัว คุณครู และชีวิตส่วนตัว พร้อมกับการมอบกิ๊ฟเซ็ทจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างที่ได้จัดเตรียมไปมอบให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดเป็น 2 รอบด้วยกัน รอบแรกหว่างเวลา 8:30-10:00 น.และรอบที่ 2 ระหว่างเวลา 10:30-12:00 น.ซึ่งได้รับการตอบสนองจากเด็กนักเรียนในการมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมเป็นอย่างดีทั้งสองรอบ

🙏ขอบคุณท่าน ศจ.ชื่น สกุลปัน คณะผู้บริหารและครูทุกท่านของโรงเรียนหทัยคริสเตียน ที่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองอย่างดียิ่ง

🙏ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานโอกาสให้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้รับใช้พระองค์กับเด็กและเยาวชน ขอพระเจ้าทรงอวยพรเด็กๆ ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรทรงนำทางชีวิตของเด็กๆ เหล่านี้ทุกคนให้เติบโตขึ้นและอยู่ในทางดีของพระองค์ตลอดไป อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.