“โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลง” คจ.พรทวี จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลง ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลงกับคริสตจักรพรทวี อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา อันเป็นการดูแลสุขภาพกายและจิตใจตั้งแต่เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี Comments comments

“ขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัว” (กรุณาคลิ๊กอ่านที่หัวเรื่อง)

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ที่ได้ประจักษ์ผู้คนมากมายในช่วง 3 ปีแห่งพระราชกิจของพระองค์นั้น มีมากมายหลายเรื่องที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กว่า 2000 ปีแล้ว Comments comments

“ETS อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ Comments comments

โครงการ “แนะนำบทเรียนพระคัมภีร์สำหรับเด็กรวีวารศึกษาของคริสตจักร” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา คุณสยาม ชมมี เจ้าหน้าที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับครูรวีวารศึกษาของคริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์ เพื่อแนะนำบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ให้กับเด็กรวีของทางคริสตจักร Comments comments

โครงการ: “กิจกรรมปันน้ำใจ…เพื่อนช่วยเพื่อน”

โครงการ: “กิจกรรมปันน้ำใจ…เพื่อนช่วยเพื่อน” วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน ให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย นักเรียนและเยาวชนใกล้เคียงได้รับการฝึกทักษะฟุตบอลที่ถูกต้อง โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการเรียนการสอน โรงเรียนมีสนามหญ้าที่พร้อมในการเรียนการสอน และโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อเด็กในการป้องกันโควิด-19 ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 20 มิถุนายน 2020 สถานที่: โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ: เด็กนักเรียนจำนวน 50 คน Comments comments

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา