ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2024 “หนามในเนื้อ”

2 โครินธ์ 12:1-10 – ข้าพเจ้าจำจะต้องอวด ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์อะไร แต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิมิตและการสำแดงซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าได้รู้จักชายคนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์สิบสี่ปีมาแล้ว เขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่สาม (แต่จะไปทั้งกายหรือไปโดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้ พระเจ้าทรงทราบ) ข้าพเจ้าทราบ (แต่จะไปทั้งกายหรือไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้ พระเจ้าทรงทราบ) ว่าคนนั้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษม และได้ยินวาจาซึ่งจะพูดเป็นคำไม่ได้ และมนุษย์จะออกเสียงก็ต้องห้าม สำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้ แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจากจะอวดถึงเรื่องการอ่อนแอของข้าพเจ้า เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนเขลา เพราะข้าพเจ้าพูดตามความจริง แต่ข้าพเจ้าระงับไว้ก็เพราะเกรงว่าบางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่เขาได้รู้จากการเห็นและฟังข้าพเจ้า และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป เนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้น ก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้า หนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป เรื่องหนามใหญ่นั้น ข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้ง…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2024 “พระสิริของพระเยซู”

เอเสเคียล 2:1-5 – พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ยืนขึ้น เราจะพูดกับเจ้า” และเมื่อพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าพระวิญญาณได้เข้าไปในข้าพเจ้าและตั้งข้าพเจ้าให้ยืนขึ้น และข้าพเจ้าได้ยินพระองค์นั้นผู้ตรัสกับข้าพเจ้า และพระองค์ตรัสสั่งข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราส่งเจ้าไปยังคนอิสราเอลถึงประชาชาติที่มักกบฏ ผู้ซึ่งได้กบฏต่อเรา ทั้งตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ละเมิดต่อเราจนกระทั่ง วันนี้ ประชาชนก็หน้าด้านและดื้อดึงด้วย เราใช้เจ้าไปหาเขา และเจ้าจงพูดกับเขาว่า ‘พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า’ เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตาม (เพราะว่าเขาเป็นพงศ์พันธุ์ที่มักกบฏ) เขาก็จะทราบว่าได้มีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในหมู่พวกเขาแล้ว” เนื้อหาพระคัมภีร์ของเราวันนี้คือ พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียลให้เป็นผู้เผยพระวจนะ แต่จะช่วยได้มากถ้าคุณอ่านบทก่อนหน้านี้ เพราะในบทนั้นพระเจ้าทรงแสดงให้เอเสเคียลเห็นนิมิตแห่งพระสิริของพระองค์ เป็นนิมิตที่เหลือเชื่อมาก และยากที่จะบรรยาย ซึ่งในตอนท้ายเอเสเคียลพูดแทบไม่เป็นภาษา คุณสามารถได้ยินท่านบอกว่าหมดคำพูด…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2024 “เอือมระอา”

สดุดี 123:3-4 – ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้า เพราะพวกข้าพระองค์เอือมระอาความหมิ่นประมาท จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเอือมระอาการเยาะเย้ยของคนที่อยู่สบาย คือการหมิ่นประมาทของคนเย่อหยิ่ง “ข้าพระองค์เอือมระอา” เหมือนกับเราทุกคนอย่างมากๆ ที่พูดแบบนั้นครั้งหนึ่งหรือมากกว่า หรืออย่างน้อยก็มีอยู่ในความคิด เราอาจอึดอัดกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ หรือกับสถานการณ์ในที่ทำงาน หรือที่บ้าน ที่นี่ในสดุดีของเราเป็นความไม่สบายใจของผู้ชอบธรรมที่พบกับการดูหมิ่นและเยาะเย้ยของคนชั่ว เพราะเหตุใดผู้เขียนสดุดีจึงสงสัยว่าเราผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้าจึงเจ็บปวดในขณะผู้คนที่เกลียดชังเรายังเย่อหยิ่งและสุขสบาย “ดูเถิด คนอธรรมเป็นเช่นนี้แหละ อยู่อย่างสบายเสมอและร่ำรวยขึ้น ข้าพเจ้ารักษาใจให้สะอาด และชำระมือด้วยความบริสุทธิ์ก็เปล่าประโยชน์” (สดุดี 73:12-13) เราเห็นและมีประสบการณ์กับการดูหมิ่นและเยาะเย้ยที่คนไม่เชื่อแสดงต่อผู้ที่วางใจในพระเยซูเพื่อความรอด บางครั้งเราไม่สบายใจและเป็นเหมือนเด็กที่ผิดหวัง เราร้องต่อพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ว่า “มันไม่ยุติธรรม” มันไม่ยุติธรรม…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2024 “มีพื้นฐานฝ่ายจิตวิญญาณ”

มัทธิว 28:16-20 – แต่สาวกสิบเอ็ดคนนั้น ก็ได้ไปยังกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูได้ทรงกำหนดไว้ และเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่ พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” ด้วยพระบัญชาของพระคริสต์ที่อยู่ในความคิด ทำให้ผู้ที่ติดตามพระองค์กลุ่มแรกซึ่งเป็นเหมือนประกายไฟเล็กๆ ที่เผาไหม้ป่า ในฐานะทหารราบของพระกิตติคุณ เขาออกไปประกาศไฟของพระบัญชาของพระคริสต์ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลายศตวรรษทีเดียวที่นักปรัชญาและนักศาสนศาสตร์พยายามทำความเข้าใจเรื่องตรีเอกานุภาพ ทว่าความพยายามเหล่านี้ก็ไร้ประโยชน์ตลอดมา หลังจากเริ่มต้นทำความเข้าใจเชิงศาสนศาสตร์เรื่องตรีเอกานุภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วนและจากความเห็นที่เข้าใจได้ทั้งหมด หลักข้อเชื่อแห่งเอเธนส์ซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อคริสเตียนที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางที่เก่าแก่ที่สุดยืนยันว่า “นี่เป็นความเชื่อที่ว่าผู้ซึ่งเชื่ออย่างซื่อสัตย์และมั่นคงเท่านั้นจะได้รับความรอด”…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2020 “การฝึกฝนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ” 1 เธสะโลนิกา 5:16-18 – จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ ดร.มาร์ติน ลูเธอร์กล่าวว่า “การขอบพระคุณเป็นคุณลักษณะที่ดีงามของคริสเตียน นี่คือการนมัสการพระเจ้าของเขาที่ดีที่สุด เขาขอบคุณพระเจ้าและทำสิ่งนั้นด้วยสิ้นสุดใจของเขา” ลูเธอร์พูดต่อไปว่า “การขอบพระคุณด้วยสิ้นสุดใจของคุณเป็นศิลปะ ซึ่งเป็นศิลปะที่สอนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่ต้องกังวลว่ามนุษย์ที่สามารถพูดว่า ‘ขอบพระคุณพระเจ้า’ ด้วยสิ้นสุดใจของเขาจะเย่อหยิ่ง ดื้อรั้น หรือจะต่อต้านพระเจ้าด้วยของประทานของเขา” การรู้สึกขอบพระคุณถือเป็นตราสัญลักษณ์ (หรือรหัส) ของการเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์…

Continue reading