ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 “คำพยานที่สมบูรณ์แบบ”

กิจการ 2:1-4 – เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคน เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด วันเพ็นเทคอสต์ในพระคัมภีร์ใหม่คือ สิบวันหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์มาท่ามกลางประชากรของพระองค์ในวันพิเศษ แต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเจ้าทรงมอบพระวิญญาณของพระองค์แก่คริสตจักร หลายชั่วคนมาแล้วตลอดพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์มายังประชากรของพระองค์ ในหนังสือโยบ 33:4 กล่าวว่า “พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า” ในสดุดี 104:30ก กล่าวว่า “เมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไป มันก็ถูกสร้างขึ้นมา” และในเอเศเคียล 37:14ก บอกว่า “เราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้า…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 “น้ำและไฟ”

ยอห์น 7:38-39  [พระเยซูตรัส] “ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น’” สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิจ พระคุณ สันติสุข และความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรา อาเมน เพื่อนที่รัก คุณเคยพยายามก่อไฟในแม่น้ำหรือไม่ นี่เป็นความคิดที่โง่เขลา ใช่ไหม  เรารู้ดีว่าถ้าเอาไม้ฟืนไปก่อไฟบนน้ำ ฟืนก็จะจมน้ำ ฟืนจะอมน้ำ และใช้ก่อไฟไม่ได้ น้ำและไฟไม่สามารถไปด้วยกันได้ แต่ทั้งสองก็มีส่วนสำคัญในชีวิตของเรา  เราต้องการไฟเพื่อทำอาหารและให้ความอบอุ่นในหน้าหนาว เราใช้ไฟเผาขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราด้วย  เราต้องการน้ำเพื่อดับความกระหาย ใช้อาบ…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2023 “ความกระหาย”

ยอห์น 7:37-39 – ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า “ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น’”  สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิจ การที่เรารู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องปกติ  เราโหยหาบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไร และรู้สึกไม่พึงพอใจหรือนิ่งได้จนกว่าจะหาสิ่งนั้นพบ ดังนั้น เราจึงหาไปทั่ว  เราอาจลองสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลิน เช่น การรับประทานอาหาร หรือ เสพยาเสพติด หรือ หาความสุขทางเพศ หรือ ดื่มแอลกอฮอล  แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่คำตอบ  เราอาจพยายามทำงาน…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2023 “การทรงอยู่ด้วย”

กิจการ 2:1-4 – เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน  ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น  มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคน  เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด วันนั้นต้องเป็นวันที่พิเศษมากเมื่อพระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือคริสเตียนกลุ่มแรกทั้งชายและหญิง ทั้งคนร่ำรวยและยากจน คนมีฐานะทางสังคมสูงและต่ำต้อย  เขาทั้งหลายเห็นบางอย่างเหมือนลิ้นที่เป็นเปลวไฟลงมาอยู่บนแต่ละคน  แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เขาทำงานด้วยการประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูกับทุกคนในเมือง คนท้องถิ่นและต่างถิ่นโดยใช้ภาษาของเขาเหล่านั้น นั่นเป็นการอัศจรรย์ แต่การอัศจรรย์นั้นไม่ได้ดำเนินต่อไปวันแล้ววันเล่า  คนเหล่านั้นทั้งหมดหยุดพูดภาษาอื่นๆ ในเวลาอันรวดเร็ว  ชีวิตของเขาเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง  นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทิ้งเขาไปหรืออย่างไร เปล่าเลย ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน  พระคัมภีร์กล่าวว่าเปลวไฟที่เขาเห็นนั้น “ทรงอยู่บน” คริสเตียนเหล่านั้นแต่ละคน  พระวิญญาณไม่ได้เสด็จมาเพื่อแสดงอะไรใหญ่โตแล้วจากเมืองนั้นไป  แต่พระองค์ทรงมาเพื่ออยู่กับเขาตลอดไปไม่ว่าการอัศจรรย์ชั่วแวบจะดำเนินต่อไปหรือไม่ก็ตาม พระวิญญาณทรงมาหาเราด้วยเช่นกัน…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2023 “พระวิญญาณของพระเจ้าในเรา”

กันดารวิถี 11:24-25ก, 26-29 – โมเสส…รวบรวมพวกผู้ใหญ่ในประชาชนได้เจ็ดสิบคน แต่งตั้งเขาไว้ให้ยืนรอบเต็นท์ แล้วพระเจ้าเสด็จลงมาในเมฆและตรัสกับโมเสส และเอาวิญญาณที่มีอยู่บนโมเสสบ้าง ใส่บนพวกผู้ใหญ่เจ็ดสิบคนนั้น เมื่อวิญญาณอยู่บนเขาทั้งหลายแล้ว เขาทั้งหลายก็เผยพระวจนะ… ยังมีสองคนที่อยู่ในค่าย คนหนึ่งชื่อเอลดาด อีกคนหนึ่งชื่อเมดาดและวิญญาณอยู่บนเขา เขาเป็นคนที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้มาที่เต็นท์ เขาเผยพระวจนะในค่าย มีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาบอกโมเสสว่า “เอลดาดและเมดาดกำลังเผยพระวจนะอยู่ในค่าย” และโยชูวาบุตรนูนเป็นผู้รับใช้ของโมเสสตั้งแต่หนุ่มๆ มากล่าวว่า “โมเสสเจ้านายของข้าพเจ้า ขอห้ามเขาเสีย” แต่โมเสสบอกเขาว่า “ท่านเจ็บร้อนแทนเราหรือ เราใคร่ให้ประชาชนของพระเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะทุกคน และใคร่ให้พระเจ้าทรงใส่วิญญาณของพระองค์ไว้บนเขาเหล่านั้น” ข้าพเจ้าหัวเราะเสมอกับเรื่องนี้เพราะเห็นใจโมเสส สิ่งที่ผู้นำคริสตจักรไม่ฝันถึงคือ วันที่คนของพระเจ้าจะมีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรักรวมทั้งเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์…

Continue reading