“มาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเล้าโล้มใจบรรดาผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากในเวลานี้กันเถอะ”

พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายดังนี้ว่า นี่คือการเล้าโลมในความทุกข์ยากของข้าพระองค์คือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์ คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์ยิ่งนัก แต่ข้าพระองค์ไม่หันเสียจากพระธรรมของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์คิดถึงกฎหมายของพระองค์แต่โบราณกาลข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ได้รับความเล้าโลมใจ สดุดี 119 : 50-52

วันนี้ใคร่ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเล้าโล้มใจบรรดาผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากในเวลานี้กันเถิด

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเล้าโล้มและชูใจประชากรของพระองค์เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก พระองค์เจ้าข้า เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญกับความทุกข์ยากในชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ความท้อแท้สิ้นหวัง ได้เข้ามาครอบครองอยู่ในชีวิตและจิตใจของพวกเรา โดยกำลังและปัญญาของข้าพระองค์ทั้งหลายหาทางออกไม่พบ มองหาคนช่วยเหลือไม่มี ข้าแต่พระเจ้า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงช่วยได้ เพราะพระองค์ทรงสัญญากับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ว่า พระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่รักพระองค์ในวันเวลาแห่งความยากลำบาก พระองค์ทรงพร้อมที่จะเข้ามาเล้าโลมชีวิตและจิตใจเสมอ ขอเพียงแต่พวกเขาทั้งหลายจะเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจถ่อมร้องเรียกหาพระองค์ และระลึกถึงพระสัญญาที่มีต่อทุกคนที่รักพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเล้าโล้มใจและทรงโปรดช่วยเหลือพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยเถิด ข้าพระองค์กราบทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.