“มาอธิษฐานขอความสุขแท้จากพระเจ้ากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า
เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย ยอห์น 14:27

สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานสันติสุขในใจแก่ทุกคนที่วางใจในพระองค์เสมอ พระองค์เจ้าข้า ในเวลานี้ผู้คนมากมายกำลังเผชิญกับความทุกข์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ และทางจิตวิญญาณ พวกเขาเหล่านั้นพยายามและดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข แต่สิ่งที่ได้รับนั้นเป็นเพียงความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น ไม่กี่วันก็ต้องเผชิญกับความทุกข์เช่นเดิม ข้าแต่พระเจ้า แต่ในพระองค์มีความสุขแท้และเป็นสันติสุขที่นิรันดร์ที่ไม่มีผู้ใดมาแย่งชิงเอาไปได้ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในความสุขแท้และสุขนิรันดร์ของพระองค์ตลอดไปด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.