มาอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระองค์กันเถิด

พระวจนะสอนเราว่า พวกเรารู้ว่าพระเจ้ามิได้ฟังคนบาป แต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้า และกระทำตามพระทัยพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้น – ยอห์น 9:31
ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์เกรียงไกรสูงสุด ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเพียงหนึ่งในการทรงสร้างของพระองค์ แต่ด้วยพระคุณความรักที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างและประทานชีวิตให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์ อยู่ใต้สิทธิอำนาจทั้งสิ้นของพระองค์ และโดยความบาปทั้งบาปกำเนิดบาปละเมิดของข้าพระองค์ ทำให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ถึงพระองค์ พระองค์ไม่ทรงฟัง ข้าแต่พระเจ้าแต่ด้วยพระคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ทรงมีนั้น พระองค์ทรงพระเมตตาแก่ผู้ที่เข้ามาร้องทูลต่อพระองค์ด้วยใจยำเกรง ด้วยความเคารพรัก ด้วยซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณ และด้วยการเชื่อฟังพระดำรัสตรัสสั่ง ตรัสสอนและแนะนำ พระองค์จะทรงฟังผู้นั้น สรรเสริญพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าของข้าพระองค์ ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาทูลขอต่อพระองค์ด้วยจิตใจถ่อมที่ยกย่องพระองค์เป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของข้าพระองค์เพียงผู้เดียว ขอพระองค์ทรงสดับรับฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ที่ร้องดังออกมาจากจิตใจภายในของข้าพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์กราบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.