“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้านำทางเราทุกๆวันกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า…
ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา สุภาษิต 16:9

สาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าแห่งวันเวลา พระเจ้าผู้ทรงครอบครอง พระองค์เจ้าข้าในทุกๆวันข้าพระองค์มีหน้าที่การงานและสิ่งที่ต้องกระทำมากมายเหลือเกิน จนในบางครั้งบางเวลาข้าพระองค์ก็สับสนจนไม่ทราบว่าจะต้องกระทำการงานใดก่อนหลัง หรือสิ่งใดที่ควรกระทำสิ่งใดไม่ควรกระทำ และในหลายๆสิ่งที่ข้าพระองค์ดำเนินการกระทำลงไปนั้นอาจเป็นสิ่งที่ถูกใจข้าพระองค์แต่กลับไม่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ข้าพระองค์ได้เข้ามาเพื่อทูลขอการทรงนำวิถีของข้าพระองค์ในทุกๆวันด้วยเถิด เพื่อข้าพระองค์จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์และเป็นที่พอพระทัยพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์การบทูลและทูลขอต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.