“Equipping The Saints” คจ.สามัคคีธรรมบ้านคา

Equipping The Saints สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2017 ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

Continue reading

“Equipping The Saints” (คจ.ครบุรี)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักร ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2016 เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น

Continue reading

” TCLC Youth Camp 2016 “
( Day 4)

เป็นกิจกรรมในวันสุดท้ายของค่ายอนุชนลูเธอรั่นครั้งที่ 5 ” STAND FIRM ” ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สัมพันธภาพที่งดงาม ความพูกพันที่มิลืมเลือน การจากลาที่เต็มไปด้วยความหวังที่จะได้พบกันใหม่ กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วย -ศึกษาพระคำยามเช้า -นมัสการ-ทบทวนบทเรียน -สิ่งที่ได้รับจากการมาค่าย -ความคาดหวังจากกิจกรรมค่ายครั้งต่อไป

Continue reading

” TCLC Youth Camp 2016″
(Day 3)

กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายแต่ทั้งหมดก็ยังคงส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องความเชื่อเพื่อนำไปใช้เพื่อยืนหยัดในการดำเนินชีวิต “STAND FIRM” ซึ่งประกอบไปด้วย -พระคำยามเช้า -นมัสการ -STAND FIRM # 3 -Team Building -Beach Game -เทศนา -แคมป์ไฟ -ข้อคิดก่อนนอน เชื่อว่าการหล่อหลอม เรียนรู้ จะทำให้เยาวชนสามารถยืนหยัดและยืนยันความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตได้เป็นอย่างดี

Continue reading