“กิจกรรมประกาศในโรงเรียน Youth (2)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 ธันวาคม 2023  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโรงเข้ในภาคเช้า ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือกับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในระหว่างเวลา 13:00-14:30 น.  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยในช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการรวมเด็กนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม สันทนาการ เกมเพลง ร่วมกันในทุกระดับชั้นเรียน เสร็จแล้วได้แยกและนำเด็กในระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ออกไปเรียนรู้ความหมายคริสต์มาสผ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ The Letter เพื่ออธิบายความหมายของคริสต์มาส จากคำว่า “CHRISTMAS” ส่วนเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา รับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส”…

Continue reading

“กิจกรรมประกาศในโรงเรียน Youth (1)”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2023  ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนวัดโรงเข้ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมกับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม และเด็กนักเรียนจะได้รับกิ๊ฟเซ็ทและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาสที่ทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรีได้จัดเตรียมไปมอบให้แก่เด็กๆ ทุกคน ซึ่งเป็นการประกาศทั้งทางตรงและทางอ้อมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งได้รับการตอบสนองจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 🙏ขอบพระคุณพระเจ้า…

Continue reading

“การอบรมเพื่อการประกาศ ครั้งที่ 5/2023-2024”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาส ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับคริสตจักรคริสตจักรแสงพระดำรัส อ.เมือง จ.นครปฐม ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และหนุนใจพี่น้องภายในคริสตจักรให้เข้ามามีส่วนรับใช้ และพร้อมที่จะออกไปประกาศเป็นพยานร่วมกับศิษยาภิบาลและผู้รับใช้มากขึ้น เพื่อนำผู้คนมาถึงความรักและความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ตามพระมหาบัญชาที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบหมายให้บรรดาคริสตจักรและสาวกของพระองค์ได้กระทำตามในเรื่องการประกาศและเป็นพยานฝ่ายพระองค์เพื่อผู้คนให้มาถึงความรอดในพระเจ้ามากขึ้น อันเป็นหน้าที่ของบรรดาสาวกของพระองค์ทุกคน ซึ่งในระหว่างกิจกรรมเต็มไปด้วยพระพรและความกระตือรือร้นของบรรดาพี่น้องเป็นอย่างมาก 🙏ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มารู้จักและปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องในการอบรมหนุนใจเพื่อการประกาศพระคริสต์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอวยพรและทรงนำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดี 🙏ขอบคุณอ.จิตรติ แต่งตั้ง ศิษยาภิบาลคริสตจักรแสงพระดำรัสที่ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และอาหารกลางวัน ตลอดทั้งพี่น้องสมาชิกทุกท่านจากทุกๆ คริสตจักรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากคริสตจักรกาญจนบุรี คริสตจักรบ้านโป่ง และจากคริสตจักรอุโลกสี่หมื่นที่ให้การต้อนรับด้วยมิตรภาพแห่งความรักในพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดี 🙏ขอพระเจ้าทรงสถิตทรงนำและทรงประทานจิตใจที่กล้าหาญแก่พี่น้องทุกท่านในการออกไปประกาศและนำวิญญาณมาสู่ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ในทุกโอกาสและทุกๆ…

Continue reading

👓โครงการ Thailand Eyeglass Clinic👓 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2023)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรพรทวี สุพรรณบุรี จัดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบกระเป๋าผ้าและหนังสือนิยามแห่งความรัก Love Book หนังสือโรคซึมเศร้าความเข้าใจในองค์ประกอบของปัญหา และหนังสือการให้อภัยคือทางเลือก และใบปลิวจากคริสตจักรพรทวี เป็นวันที่สอง 10 พฤศจิกายน 2023 เพื่อมอบแว่นตาแก่พี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 200 ท่าน จนครบเต็มจำนวน 400 ท่านด้วยกัน ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำในทุกสิ่งจนสำเร็จผลเป็นอย่างดี ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรผู้เข้ารับมอบแว่นสายตาทั้ง 400 ท่านให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีสายตาและการมองเห็นที่ชัดเจน และขอทรงประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดีแก่ท่านและครอบครัวของท่าน🙏

Continue reading

👓โครงการ Thailand Eyeglass Clinic👓 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2023)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างและคริสตจักรพรทวี สุพรรณบุรีได้ร่วมจัดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบกระเป๋าผ้าและหนังสือนิยามแห่งความรัก Love Book หนังสือโรคซึมเศร้าความเข้าใจในองค์ประกอบของปัญหา และหนังสือการให้อภัยคือทางเลือก และใบปลิวจากคริสตจักรพรทวี ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อสม. เจ้าหน้าที่อบต.ท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยจำนวน 400 ท่าน เข้ารับการตรวจวัดค่าสายตาโดยทีมงานทัศนมาตรจากร้านเกียรติธนาการแว่น จ.กาญจนบุรี ซึ่งในการดำเนินการโครงการนี้ได้จัดแบ่งเป็น 2 วัน วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 9:00-11:30 น….

Continue reading