“Equipping The Saints”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ 30 เมษายน 2016 ณ คริสตจักรใจสมานรังสิต จ.ปทุมธานี เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น -ทำไมต้องประกาศ -ประกาศ อะไร -ประกาศกับใคร -วิธีนำสู่การประกาศ การต้อนรับและมิตรภาพ -การใช้สื่อเพื่อการประกาศและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย *ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี *ขอบคุณอาจารย์วีระยุทธ ต่างใจเย็น ศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมานรังสิต ที่ประสานงานจนกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จเป็นอย่างดี *ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ *ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการออกไปประกาศและเป็นพยานอย่างเกิดผลมากมายเพื่อนำคนมาถึงความรัก ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์

Continue reading

” Songkran Festival” (Booth)

11 เมษายน 2016 องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้ตั้งบู๊ทแจก “ซองกันน้ำ พร้อมหนังสือ กลยุทธครอบครัวสุขสันต์ผูกพันด้วยความเข้าใจและใบปลิวเรื่องครอบครัวมีสุข ” เพื่อมอบให้กับพี่น้องในชุมชนซอยแจ้งวัฒนะ 14 และพี่น้องที่สัญจรผ่านมา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและคุ้มครองทุกๆท่านให้เต็มไปด้วยสันติสุขและความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์นี้

Continue reading

“Equipping The Saints”

Equipping The Saints สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ 12 มีนาคม2016 ณ คริสตจักรสมานสามัคคีกำแพงเพชร   เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น -ทำไมต้องประกาศ -ประกาศ อะไร -ประกาศกับใคร -วิธีนำสู่การประกาศ การต้อนรับและมิตรภาพ -การใช้สื่อเพื่อการประกาศและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย *ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี *ขอบคุณอาจารย์อธิคม จันทร์ทับหลวงที่ประสานงานจนกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จเป็นอย่างดี *ขอบคุณพี่น้องทุกท่านจากคริสตจักรสามสามัคคีกำแพงเพชร/โค้งวิไล/บ้านใหม่/โนนจั่น จากคริสตจักรแห่งนิมิตกำแพงเพชร/ขาณุฯ/คลองขลุงและจากคริสตจักรสานสัมพันธ์กำแพงเพชรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมให้การต้อนรับ…

Continue reading

( Bright Teeth and Happy Feet ) 15/3/16 (2)

” โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข”  ( Bright Teeth and Happy Feet ) โรงเรียนบ้านหนองแหน 15/3/2016 (2)   ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 มีนาคม 2016 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรพรทวี อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ได้นำโครงการ “ฟันสะอาดและเท้ามีความสุข” ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยในช่องปากและสุขภาพที่ดีสำหรับเท้า แก่เด็กและเยาวชน โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน บ้านหนองแหน  เชื่อว่าการหว่านความรักผ่านการให้ในนามพระเยซูคริสต์ครั้งนี้จะมีการเกี่ยวเก็บในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน  ขอทุกท่านได้โปรดอธิษฐานเผื่อเด็กนักเรียนเหล่านี้รวมไปถึงคณะครูและผู้ปกครองเด็ก…

Continue reading

( Bright Teeth and Happy Feet ) 15/3/16 (1)

” โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข” ( Bright Teeth and Happy Feet ) โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 15/3/2016 (1) องค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรพรทวี อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นำโครงการ “ฟันสะอาดและเท้ามีความสุข” ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยในช่องปากและสุขภาพที่ดีสำหรับเท้า แก่เด็กและเยาวชน โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากผู้ใหญ่ใจดี ที่มีหัวใจในการถวายเพื่อเด็ก แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเพราะยังมีเด็กที่ขาดโอกาสแบบนี้ อีกมาก โปรดอธิษฐานเผื่อเด็กๆเหล่านี้ที่ได้รับโอกาสเช่นนี้ที่จะมีสุขอนามัยที่ดี ส่งผลต่อสติปัญญาที่ดีและจิตใจดี โปรดอธิฐานเผื่อ โครงการแบบนี้ที่จะมีผู้ใหญ่ใจดี…

Continue reading