“การอบรมเพื่อการประกาศ ครั้งที่ 5/2023-2024”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาส ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้กับคริสตจักรคริสตจักรแสงพระดำรัส อ.เมือง จ.นครปฐม ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และหนุนใจพี่น้องภายในคริสตจักรให้เข้ามามีส่วนรับใช้ และพร้อมที่จะออกไปประกาศเป็นพยานร่วมกับศิษยาภิบาลและผู้รับใช้มากขึ้น เพื่อนำผู้คนมาถึงความรักและความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ตามพระมหาบัญชาที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงมอบหมายให้บรรดาคริสตจักรและสาวกของพระองค์ได้กระทำตามในเรื่องการประกาศและเป็นพยานฝ่ายพระองค์เพื่อผู้คนให้มาถึงความรอดในพระเจ้ามากขึ้น อันเป็นหน้าที่ของบรรดาสาวกของพระองค์ทุกคน ซึ่งในระหว่างกิจกรรมเต็มไปด้วยพระพรและความกระตือรือร้นของบรรดาพี่น้องเป็นอย่างมาก 🙏ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มารู้จักและปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องในการอบรมหนุนใจเพื่อการประกาศพระคริสต์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอวยพรและทรงนำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดี 🙏ขอบคุณอ.จิตรติ แต่งตั้ง ศิษยาภิบาลคริสตจักรแสงพระดำรัสที่ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และอาหารกลางวัน ตลอดทั้งพี่น้องสมาชิกทุกท่านจากทุกๆ คริสตจักรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากคริสตจักรกาญจนบุรี คริสตจักรบ้านโป่ง และจากคริสตจักรอุโลกสี่หมื่นที่ให้การต้อนรับด้วยมิตรภาพแห่งความรักในพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดี 🙏ขอพระเจ้าทรงสถิตทรงนำและทรงประทานจิตใจที่กล้าหาญแก่พี่น้องทุกท่านในการออกไปประกาศและนำวิญญาณมาสู่ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ในทุกโอกาสและทุกๆ…

Continue reading

👓โครงการ Thailand Eyeglass Clinic👓 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2023)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรพรทวี สุพรรณบุรี จัดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบกระเป๋าผ้าและหนังสือนิยามแห่งความรัก Love Book หนังสือโรคซึมเศร้าความเข้าใจในองค์ประกอบของปัญหา และหนังสือการให้อภัยคือทางเลือก และใบปลิวจากคริสตจักรพรทวี เป็นวันที่สอง 10 พฤศจิกายน 2023 เพื่อมอบแว่นตาแก่พี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 200 ท่าน จนครบเต็มจำนวน 400 ท่านด้วยกัน ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำในทุกสิ่งจนสำเร็จผลเป็นอย่างดี ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรผู้เข้ารับมอบแว่นสายตาทั้ง 400 ท่านให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีสายตาและการมองเห็นที่ชัดเจน และขอทรงประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดีแก่ท่านและครอบครัวของท่าน🙏

Continue reading

👓โครงการ Thailand Eyeglass Clinic👓 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2023)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างและคริสตจักรพรทวี สุพรรณบุรีได้ร่วมจัดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบกระเป๋าผ้าและหนังสือนิยามแห่งความรัก Love Book หนังสือโรคซึมเศร้าความเข้าใจในองค์ประกอบของปัญหา และหนังสือการให้อภัยคือทางเลือก และใบปลิวจากคริสตจักรพรทวี ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อสม. เจ้าหน้าที่อบต.ท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยจำนวน 400 ท่าน เข้ารับการตรวจวัดค่าสายตาโดยทีมงานทัศนมาตรจากร้านเกียรติธนาการแว่น จ.กาญจนบุรี ซึ่งในการดำเนินการโครงการนี้ได้จัดแบ่งเป็น 2 วัน วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 9:00-11:30 น….

Continue reading

“มาระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเรากันเถอะ”

ขอเชิญรับฟังพระธรรมหนุนใจเพื่อระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่วันพุธที่ 2 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2022เวลา 13:00 น.

Continue reading

“กิจกรรมวาเลน์ไทน์”

วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ มิได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนหนุ่มคนสาวที่นิยมบอกรักกันในปัจจุบันนี้ แท้จริงแล้วทุกคนสามารถสำแดงความรักต่อกันและกันได้เสมอโดยมิได้จำกัดเพศ วัย ตำแหน่ง หรือสถานะ และมิได้จำกัดไว้เฉพาะความรักระหว่างคนหนุ่มกับคนสาวเท่านั้น และความรักก็สามารถสำแดงออกมาเป็นการกระทำได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มองเห็นคุณค่าของความรักในทุกรูปแบบ เพราะพวกเรารู้ว่าแหล่งที่มาของความรักนั้นเกิดมาจากพระเจ้า ดังนั้น ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ดำเนินการจัดบู๊ทกิจกรรม “วันวาเลนไทน์” ในวันที่ 11 และ14 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประกาศและสำแดงความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่พี่น้องที่ได้สัญจรผ่านบู๊ทกิจกรรม โดยได้มอบกิ๊ฟเซ็ทดอกกุหลาบและหนังสือ “LOVE BOOK นิยามแห่งความรัก” แก่ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ขอพระคุณและความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานลงมาเหนือชีวิตจิตใจของพี่น้องที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และคนไทยทุกคน เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รู้จักความรักแท้ในพระเจ้าและมีความรักที่ถูกต้องคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองด้วยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

Continue reading