Listener Gathering (5-5-18)

นัดพบโคราช

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์2  FM.89.25 MHz. อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2018  ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. Comments comments

Equipping The Saints (บางประกง 21/4/18)

ETS บางประกง

Equipping The Saints การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ Comments comments

“สงกรานต์ส่งสุข”

สงกรานต์

ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดงานกิจกรรม หน้าสำนักงานให้คนที่สัญจรไปมาระหว่างวันที่ 10-11  เมษายน 2018 Comments comments

Listener Gathering 425-2-2018 (คจ.สหทัยตะกั่วป่า)

ตะกั่วป่า 3

กิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจใช้ชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” จัดขึ้นที่คริสตจักรสหทัยตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในเวลา 13.30-15.30 น.วันที่ 4 กันยายน 2016 ซึ่งรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจได้ออกอากาศที่สถานีวิทยุ สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz. จ.พังงา ในเวลา 17.30-18.00 น.ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี Comments comments

Listener Gathering 24-2-2018 (คจ.สหทัยโคกกลอย)

โคกกลอย 3

เป็นกิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุรายการเพื่อคุณกำลังใจ พร้อมการประชาสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนพบปะผู้ฟังรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ สทร.14 พังงา FM.97.25 MHz. ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ โดยใช้ชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” Comments comments

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา